image

อินทรวิหาร

ธรรมโอวาทโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

 

“...จิตไม่มีวันตาย เช่นเดียวกับอาตมา

ก็ไม่ได้ตายไปไหน เพียงสังขารนั้น

มันตายลงไป สลายลงไป เพราะว่า

ดิน น้ำ ลม ไฟ นั้น ประกอบธาตุขันธ์ไม่ได้นั่นเอง

สังขารเลยใช้การไม่ได้ แต่จิตที่สะสมบารมีแล้วนั้น

ถ้าปรารถนาให้เป็นสิ่งใด ก็สามารถปรารถนาสิ่งนั้นได้...

 

...เพราะฉะนั้น จิตก็เหมือนคลื่นชนิดหนึ่ง

เป็นคลื่นสื่อรับ เมื่อมีสื่อสัญญาณที่รับได้คลื่นเดียวกัน

ก็สามารถแปลงสภาพเป็นพลังงานได้

เช่นเดียวกับในขณะนี้ อาตมา ใช้สัญญาณสมาธิส่งจิตมาผ่าน คุณแดงเขา

ก็สามารถบรรยายออกมาเป็นธรรม ให้โยมได้เข้าใจได้เช่นเดียวกัน คุณแดงก็ได้เรียนรู้

รับรู้ไปในตัว นี่แหละจ้ะ เขาเรียก “ธรรมทานทางจิต”

เมื่อโยมรับรู้แล้ว ก็ควรฝึกจิตนั้นเถิด...”