image

อินทรวิหาร

พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส - เลขานุการ วัดอินทรวิหาร เป็นประธานประชุมพระภิกษุสามเณรเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมโภชบูรณะปิดทองโมเสคองค์หลวงพ่อโต และงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี

 

พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส - เลขานุการ วัดอินทรวิหาร เป็นประธานประชุมพระภิกษุสามเณรเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมโภชบูรณะปิดทองโมเสคองค์หลวงพ่อโต และงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเทพวิสุทธาภรณ์ (สจฺจสารมหาเถร) เจ้าคณะเขตพระนคร เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ๒ - ๓ มกราคม ๒๕๖๒

 


image รูปภาพ
image
image
image